MALI IZBORNI PRIRUČNIK ZA NEZAVISNE

By | 18. travnja 2017.

(Izborni postupci 1)

 

Za sve proceduralne obveze i rokove potrebno je samo pratiti stranice Državnog izbornog povjerenstva (www.izbori.hr) i pročitati štivo koje se zove Zakon o lokalnim izborima te još nekoliko propisa na koje vas opet upućuje spomenuto Državno izborno povjerenstvo.

Evo osnovnih informacija.

 

KANDIDIRANJE

Pravo predlaganja kandidacijskih lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica i kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike imaju:

političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora

– birači.

Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlagatelji kandidacijske liste grupe birača, odnosno kandidature kandidata grupe birača, prva su tri po redu potpisnika kandidacijske liste, odnosno kandidature. Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste birača, odnosno kandidature.

 

RAVNOPRAVNA ZASTUPLJENOST OBA SPOLA

Predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata trebaju voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova i kandidirati najmanje 40% osoba podzastupljenog spola (moguće kazne su 40.000,00 kn na izborima za gradska vijeća i županijske skupštine te 20.000,00 kn na izborima za općinska vijeća).

 

TKO MOŽE BITI KANDIDAT ZA OPĆINSKO, GRADSKO VIJEĆE TE ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU?

– hrvatski državljanin koji najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidacijskih lista navrši 18 godina

– i koji na dan 20. travnja ima prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne samouprave za čije se predstavničko tijelo kandidira.

 

TKO MOŽE BITI KANDIDAT ZA NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA ILI ŽUPANA?

– hrvatski državljanin koji najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidacijskih lista navrši 18 godina

– i na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice loklane samouprave u kojoj se kandidira.

Kandidiranje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Naziv kandidacijske liste koju predlažu birači je “kandidacijska lista grupe birača”.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova predstavničkog tijela koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to predstavničko tijelo. Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova predstavničkog tijela koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Za svakog kandidata obvezno se navodi: ime i prezime, nacionalnost, datum rođenja, OIB i spol.

U prijedlogu kandidacijske liste navode se podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste (ta osoba ovlaštena je za ispravke na prijedlogu kandidacijske liste odnosno to je osoba od koje nadležno izbrono povjerensto može zatražiti dodatne podatke i/ili ispravke nakon zaprimanja liste, a samo podaci i/ili ispravci dostavljeni i izvršeni od strane te osobe smatraju se pravovaljanima).

Kandidat za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana može se istodobno kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Kandidat se ne može istodobno kandidirati za načelnika/gradonačelnika i župana.

Općinski načelnik/gradonačelnik može, ako bude izabran na obje dužnosti, istodobno obnašati dužnost općinskog načelnika/gradonačelnika i člana županijske skupštine, ali ne i dužnost općinskog načelnika/gradonačelnika i člana općinskog, odnosno gradskog vijeća.
Osoba koja se kandidirala za župana i člana općinskog vijeća, gradskog vijeća ili županijske skupštine, ne može, ukoliko bude izabrana na obje dužnosti, istodobno obnašati dužnost župana i dužnost člana općinskog vijeća ili gradskog vijeća, odnosno županijske skupštine.

 

ZAPRJEKE ZA KANDIDIRANJE

Djelatne vojne osobe, policijski službenici, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske te osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene (uključujući i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom i navedena u članku 13. Zakona o lokalnim izborima ne smiju se kandidirati za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i za njihove zamjenike.

 

KAZNE

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– kandidat za davanje netočnih podataka na očitovanju o prihvaćanju kandidature,

– kandidat koji je prihvatio kandidaturu na više kandidacijskih lista za isto predstavničko tijelo.

 

BROJ POTPISA

Za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste, predlagatelji su dužni prikupiti najmanje:

 • 25 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
 • 35 potpisa birača u jedinicama s više od 350 do 500 stanovnika,
 • 50 potpisa birača u jedinicama s više od 500 do 1.000 stanovnika,
 • 70 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000 do 2.500 stanovnika,
 • 110 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500 do 5.000 stanovnika,
 • 180 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000 do 10.000 stanovnika,
 • 250 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000 do 20.000 stanovnika,
 • 400 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000 do 35.000 stanovnika,
 • 600 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000 do 60.000 stanovnika,
 • 800 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000 do 100.000 stanovnika,
 • 1.000 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000 do 200.000 stanovnika,
 • 1.400 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000 do 300.000 stanovnika,
 • 1.800 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000 do 500.000 stanovnika,
 • 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.

Za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana, te njihovih zamjenika potrebno je prikupiti:

 • 35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
 • 50 potpisa birača u jedinicama s više od 350 do 500 stanovnika,
 • 80 potpisa birača u jedinicama s više od 500 do 1.000 stanovnika,
 • 100 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000 do 2.500 stanovnika,
 • 150 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500 do 5.000 stanovnika,
 • 250 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000 do 10.000 stanovnika,
 • 450 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000 do 20.000 stanovnika,
 • 600 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000 do 35.000 stanovnika,
 • 900 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000 do 60.000 stanovnika,
 • 1.200 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000 do 100.000 stanovnika,
 • 1.500 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000 do 200.000 stanovnika,
 • 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000 do 300.000 stanovnika,
 • 3.200 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000 do 500.000 stanovnika,
 • 5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.

Birač može svojim potpisom podržati više kandidacijskih lista odnosno kandidatura (unutar svoje jedinice).

 

PRIKUPLJANJE POTPISA

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (obrazac OLS 3). Od 21. travnja 2017. svi obrasci za postupak kandidiranja bit će dostupni na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva i u prodavaonicama Narodnih novina. Prikupljanje potpisa počinje od ponoći 20./21. travnja i traje 14 dana.

 

 

PREDAJA PRIJEDLOGA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA

Prijedlozi kandidacijskih lista grupe birača za izbor članova predstavničkih tijela, gradonačelnika, načelnika i župana, moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu na propisanom obrascu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, to jest do 24 sata 4. svibnja 2017.

Nadležno izborno povjerenstvo kojem se podnose prijedlozi kandidacijske liste za članove općinskog/gradskog vijeća i kandidature za općinskog načelnika/gradonačelnika je općinsko/gradsko izborno povjerenstvo.

Nadležno izborno povjerenstvo kojem se podnose prijedlozi kandidacijske liste za članove županijske skupštine i kandidature za župana je županijsko izborno povjerenstvo.

Nadležno izborno povjerenstvo kojem se podnose prijedlozi kandidacijske liste za članove Gradske skupštine Grada Zagreba i kandidature za gradonačelnika je Izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

Očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na kandidacijskoj listi, odnosno kandidaturi, mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva. Javni bilježnik, odnosno nadležno izborno povjerenstvo, ovjeravaju je li određena osoba potpisala očitovanje, a što se utvrđuje uvidom u identifikacijsku ispravu.

 

ŠTO AKO NADLEŽNO IZBORNO POVJERENSTVO OCIJENI DA KANDIDATURA NIJE PODNESENA U SKLADU SA ZAKONOM?

U tom slučaju nadležno izborno povjerenstvo pozvat će podnositelja kandidature da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.

 

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti do 6. svibnja 2017. do 24 sata sve pravovaljano predložene kandidacijske liste u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama jedinice.

 

IZBORNA PROMIDŽBA

Izborna promidžba traje od dana objave zbirne liste do 19. svibnja 2017. do 24 sata.

 

IZBORNA ŠUTNJA

Izborna šutanja traje od 19./20. svibnja u 0:00 sati do 21. svibnja do 19:00 sati.

Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se:

– javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima,

– nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata,

– objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te

– navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– kandidat na izborima za povredu izborne šutnje.

 

OBVEZE ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Nositelji lista kandidacijske grupe birača i kandidati na izborima za čelnike izvršne vlasti moraju otvoriti poseban račun najkasnije s danom podnošenja kandidatura preko kojeg se moraju uplatiti sve donacije, pa i vlastita sredstva kandidata kao i plaćanje troškova.

Važno je znati da se za svake izbore otvara posebni račun, pa ako se jedna te ista osoba kandidira i za grado/načelnika i za nositelja kandidacijske liste grupe birača (to su dvoji izbori!), tada je dužna zapravo otvoriti dva računa za financiranje izborne promidžbe, odnosno po jedan poseban račun za svake izbore na kojima se kandidira.

Nositelji lista kandidacijske grupe birača i kandidati na izborima za čelnike izvršne vlasti trebaju nadalje:

– dostaviti prijevremene financijske izvještaje izbornim povjerenstvima najkasnije 7 dana prije izbora, to jest do 13. svibnja, a objaviti najkasnije 5 dana prije izbora, tj. do 15. svibnja,

– objaviti koliko će okvirno potrošiti sredstava najkasnije 3 dana od dana objave pravovaljano predloženih lista,

– dostaviti završne izvještaje izbornim povjerenstvima najkasnije 30 dana nakon izbora (do 20. lipnja), a najkasnije 45 dana nakon izbora ih i objaviti (do 5. srpnja).

 

LIMIT DONACIJE

Iznos donacije fizičke osobe pojedinoj stranci, kandidatu ili listi grupe birača ne smije biti viši od 30.000,00 kn u jednoj kalendarskoj godini. Pravne osobe imaju pravo donirati političkoj stranci najviše 200.000,00 kuna, a kandidatu i listi grupe birača najviše 30.000,00 kn u jednoj kalendarskoj godini.

 

LIMITI TROŠKOVA KAMPANJE

Kandidati i liste koje se natječu na lokalnim izborima ne smiju potrošiti više od:

– 1.000.000,00 kn na izborima za Gradsku skupštinu, tj. za gradonačelnika Grada Zagreba,

– 600.000,00 kn na izborima za župana, županijsku skupštinu, gradonačelnika i gradsko vijeće velikog grada,

– 250.000,00 kn na izborima za gradonačelnika, gradsko vijeće, općinskog načelnika i općinsko vijeće u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 tisuća stanovnika,

– 100.000,00 kn na izborima za gradonačelnika, gradsko vijeće, općinskog načelnika i općinsko vijeće u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 tisuća stanovnika,

– 50.000,00 kn na izborima za gradonačelnika, gradsko vijeće, općinskog načelnika i općinsko vijeće u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika.

 

 

Sažetak osnovnog hodograma

13. travnja 2017. – Vlada RH donijela Odluku o raspisivanju lokalnih izbora za 21. svibnja 2017.
20. travnja – Odluka stupa na snagu
21. travnja – počinju teći svi rokovi (od ponoći 20./21. travnja)
21. travnja – početak prikupljanja potpisa za kandidature
4. svibnja – završetak prikupljanja potpisa i predaja kandidacijskih lista
6. svibnja – objava pravovaljanih kandidatura
6-19. svibnja – izborna promidžba
20-21 svibnja (do 19 sati) – izborna šutnja
21. svibnja – LOKALNI IZBORI

Želimo vam uspjeh u vašem sudjelovanju u demokratizaciji hrvatskog društva!

Podijelite:Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone